Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro dodávky díla firmou Lubomír Bušek inzerované pod doménou

www.rychlymanzel.cz

ÚVOD

Definice pojmů :

VOP Všeobecné obchodní podmínky firmy Lubomír Bušek –

SSP …………Sjednané smluvní podmínky – sjednané podmínky konkrétní dodávky služeb a díla firmou

Lubomír Bušek , jejichž součástí jsou VOP –

NOZ ………..Z. č. 89/2012 Sb-. – nový občanský zákoník dále jen NOZ

Lubomír Bušek – poskytovatel služeb a zhotovitel díla dle VOP

Smlouva ….Smlouva o dodávce díla – dále jen Smlouva

Objednatel – strana objednávající dílo dle VOP , může je objednávat pro sebe nebo pro třetí osobu , odpovídá za dodržení Smlouvy

Odběratel – strana , která má dodávku obdržet

 1. Rozsah platnosti a účinnost VOP

 1. Firma Lubomír Bušek jakožto poskytovatel a zhotovitel (dále jen zhotovitel l) nabízí zhotovení díla podle těchto všeobecných obchodních podmínek se specifikací podle konkrétních objednávek včetně související služby podle aktuální nabídky objednateli (odběrateli ) ,dále jen objednatel. .

 2. V případě, odchylného znění konkrétní zvláštní písemné smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem , má zvláštní písemné ujednání přednost před těmito VOP

 1. Závaznost VOP

 1. Tyto VOP se stávají součástí konkrétního smluvního ujednání mezi firmou Lubomír Bušek a objednatelem okamžikem - uzavření Smlouvy o dodávce díla a souvisejících služeb firmou Lubomír Bušek , (dále jen Smlouva)

 2. Smlouva je uzavřena:

 1. Odesláním objednávky - vyplněného formuláře objednávky dostupného na IT stránkách firmy www.rychlymanzel.cz on-line – tj. v nabídce firmy E-shopu nebo odesláním jiným elektronickým způsobem nebo faxem .

Odesláním objednávky shora popsaným způsobem objednatel potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami firmy Lubomír Bušek pro konkrétní dodávku díla nebo služeb ,(VOP), odesláním objednávky se tak tyto VOP stávají součástí konkrétní uzavřené Smlouvy

 1. V případě, že jsou služby poskytovány na základě objednávky jinak než v E-shopu nebo mailem nebo faxem, se stávají tyto všeobecné obchodní podmínky součástí konkrétní smlouvy zaplacením zálohové faktury,

 2. Přijetím objednávky potvrzeným shora , tedy objednatel potvrzuje:

--------, že souhlasí s tím, že Lubomír Bušek pod doménou www.rychlymanzel.cz provede dle konkrétní objednávky zhotovení díla v rozsahu dodávky v objednávce podle Všeobecných obchodních podmínek firmy Lubomír Bušek za přijatou nabídkovou cenu a souhlasí s povinnostmi zhotovitele: Zhotovitel se zavazuje objednané službu nebo dílo provést a předat dle konkrétní objednávky , v případě nejasností se dodávka řídí podle těchto všeobecných podmínek ,

--------a že je mu známo, že se se tyto Všeobecné obchodní podmínky stávají součástí Smlouvy uzavřené mezi objednatelem a firmou Lubomír Bušek IČ: 10424831 , Sportovní 1296, 46851 Smržovka

 1. Doba trvání smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá vždy na konkrétní dílo až do okamžiku zhotovení díla , ledaže je sjednáno jinak.

 

 1. Lubomír Bušek si vyhrazuje právo odmítnout akceptaci dodávky z důvodu neočekávaných okolností včetně okolností vzniklých nezávisle na jeho vůli na jeho straně.

 

 1. Cena a splatnost

Pokud není sjednáno jinak, objednatel se zavazuje uhradit firmě Lubomír Bušek cenu dle aktuální cenové nabídky a konkrétní objednávky, ve lhůtě do 15 . dnů od obdržení díla a cenu zálohové faktury nejpozději do doby provedení dodávky.

Cena produktů je určena zhotovitelem dle nabídkové ceny s výhradou jednostranné změny jeho oznámením objednateli na zálohové faktuře kopírujícím případné procentní změny sazby DPH.

 1. Práva a povinnosti objednatele

Objednatel má právo výsledný produkt služby užívat , dále obchodovat s výhradou , že v případě zveřejnění díla nesmí zaměńit údaje o zhotoviteli , jakožto autorovi díla, ani je jinak pozměnit bez jeho předchozího výslovného souhlasu. .

 1. Reklamace

 1. Pro reklamace je určena tato emailová adresa : info@rychlymanzel.cz

 2. Zhotovitel odpovídá za její dílo v rozsahu nabízeného produktu, poskytovatel nenese odpovědnost za újmu vzniklou neautorizovaným použitím kterékoli části díla , v tomto smyslu se použití ust. § 2950 z. č. 89/2012 (nový občanský zákoník) se odpovědnost zhotovitele vylučuje

 1. Další ujednání

 1. V případech, kdy objednatel na objednávce uvede IČO, má se za to, že objednávku činí jakožto podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti, neuvede-li na objednávce výslovně jinak. Pro tyto případy se na smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem smluvně vztahuje právní úprava obsažená v ustanoveních § 1799 a §1800 NOZ, aniž by se tím omezila ochrana práv objednatele, jakožto konečného spotřebitele. .

 2. Doručování objednateli i zhotoviteli se děje ve formě elektronické zprávy jak v těle zprávy tak v příloze v pdf formátu na E-mail uvedený na straně objednatele jako kontaktní , a to včetně zálohových faktur a dańových dokladů , tímto není vyloučena možnost zasílání zásilek objednateli poštou. Objednatel je povinen zajistit dostupnost jím uvedených kontaktních údajů , místa odběru služby a adresního místa jím uvedeného pro doručení dokumentace.

 3. Objednatel ( fyzická osoba jednající za objednatele) je srozuměn s tím, že jím sdělené osobní a kontaktní údaje budou zachovány a použity v zákonem nezbytném rozsahu po dobu nezbytně nutnou, aniž by se tím porušila ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

 4. Pro řešení případných sporů mezi objednatelem a Lubomírem Buškem je sjednána příslušnost obecného soudu místně příslušného podle místa dodání služby, které se považuje sídlo nebo místo trvalého pobytu odběratele.

 5. Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy lze odstoupit v případech touto smlouvou sjednaných, jinak jen v případech , kdy tak stanoví zákon pro podstatné porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy je nezaplacení zálohy nebo neposkytnutí potřebné součinnosti pro provedení dodávky v objednaném rozsahu (např. nebude-li umožněno vyskladnění dodávky ve sjednaném místě dodání v objednaném čase.

 1. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé konkrétní Smlouvy, jakožto její smluvní ujednání , sjednává se zvláštní režim změny těchto smluvních ujednání, a to jednostranným oznámením změny textu těchto VOP firmou Lubomír Bušek. .

 2. Pro případ změny VOP uvedený v odstavci ad 1. Platí, že u již uzavřených smluv , bude změna oznámena s dostatečným časovým předstihem tak, aby objednatel mohl před započetím plnění podle změněny VOP další realizaci uzavřené Smlouvy odmítnout , případně požádat o vyjednání zvláštních podmínek .


 

Lubomír Bušek ,místo podnikání: Sportovní 1296, 46851 Smržovka

Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku městkého úřadu Tanvald

IČ: 10424831 https://www.rychlymanzel.cz/

PROVOZOVNA: bez provozovny

E-mail: info@ rychlymanzel.cz Tel.:+420 /728 571 773


 

Kontakt

www.rychlymanzel.cz Praha
IČO 10424831
Telefon na 24h Servis: 727 989 745 denisa.leity@seznam.cz